TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2022
Đã nhận 127 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn112.6 %
Đã xử lý 56 hồ sơ
Đúng hạn 52 (92.86 %)
Trễ hạn 4 (7.14 %)
Đang xử lý 95 hồ sơ
Đúng hạn 91 (95.79 %)
Trễ hạn 4 (4.21 %)