TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 105 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn95.24 %
Đã xử lý 53 hồ sơ
Đúng hạn 48 (90.57 %)
Trễ hạn 5 (9.43 %)
Đang xử lý 52 hồ sơ
Đúng hạn 52 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)