TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2021
Đã nhận 94 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn97.87 %
Đã xử lý 44 hồ sơ
Đúng hạn 42 (95.45 %)
Trễ hạn 2 (4.55 %)
Đang xử lý 50 hồ sơ
Đúng hạn 50 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)