TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 06 / 2023
Đã nhận 65 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 7 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 58 hồ sơ
Đúng hạn 58 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)