TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 104 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn93.27 %
Đã xử lý 42 hồ sơ
Đúng hạn 41 (97.62 %)
Trễ hạn 1 (2.38 %)
Đang xử lý 62 hồ sơ
Đúng hạn 56 (90.32 %)
Trễ hạn 6 (9.68 %)