TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2023
Đã nhận 75 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn105.33 %
Đã xử lý 23 hồ sơ
Đúng hạn 23 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 58 hồ sơ
Đúng hạn 56 (96.55 %)
Trễ hạn 2 (3.45 %)