TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
414 hồ sơ

Đang xử lý
113 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
89.37 (%)