TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
795 hồ sơ

Đang xử lý
111 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.29 (%)