TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
649 hồ sơ

Đang xử lý
103 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
83.82 (%)