TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1070 hồ sơ

Đang xử lý
68 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
86.36 (%)