TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
96 hồ sơ

Đang xử lý
34 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
94.79 (%)