TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1323 hồ sơ

Đang xử lý
175 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
80.42 (%)