TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
648 hồ sơ

Đang xử lý
80 hồ sơ

Tỉ lệ HS
giải quyết
đúng hạn

93.98 (%)