TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
2740 hồ sơ

Đang xử lý
251 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
98.61 (%)