TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
312 hồ sơ

Đang xử lý
38 hồ sơ

Tỉ lệ HS
giải quyết
đúng hạn

98.4 (%)