TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
1188 hồ sơ

Đang xử lý
103 hồ sơ

Tỉ lệ HS
giải quyết
đúng hạn

88.64 (%)