TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
957 hồ sơ

Đang xử lý
96 hồ sơ

Tỉ lệ HS
giải quyết
đúng hạn

90.8 (%)