Tình hình xử lý hồ sơ của huyện
Tổng: 2268 (hồ sơ)