Tình hình xử lý hồ sơ của huyện
Tổng: 4039 (hồ sơ)