Tình hình xử lý hồ sơ của huyện
Tổng: 1412 (hồ sơ)